Geologia

GeKo-Wrocław Podstawową ofertę stanowią prace związane z ujęciami wód podziemnych oraz określaniem wielkości zasobów wód. Wykonujemy również prace geologiczno - inżynierskie dla planowanych inwestycji budownictwa lądowego oraz wodnego.

Wieloletnia praktyka i wiedza zdobyta podczas wykonywania różnorodnych opracowań na terenie całej Polski pozwala nam zaoferować Państwu szeroki zakres prac związanych z hydrogeologią i geologią inżynierską. Wykonujemy zarówno płytkie otwory pod rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych, jak i głębokie studnie wykorzystywane pod budowę ujęć wód podziemnych.W swojej pracy wykorzystujemy również metody geofizyczne.

Hydrogeologia i gospodarka wodna

Nasza podstawowa oferta dotyczy prac związanych ujęciami wód podziemnych oraz określaniem wielkości zasobów wód. Projektujemy i odwiercamy studnie, a także zajmujemy się stroną formalno - prawną inwestycji (projekty prac, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne).
Proponujemy usługi w zakresie:
  • projektowania, nadzorowania i dokumentowania prac w celu ustalenia zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych,
  • projektowania i wdrażania monitoringu środowiska w ujęciu regionalnym i lokalnym,
  • budowy i likwidacji ujęć wód poziemnych - studnie głębinowe,
  • opracowywania dokumentacji dla ustanawiania stref ochronnych zbiorników i ujęć wód podziemnych,
  • modelowania matematycznego zasobów wód, procesów hydrochemicznych czy wyznaczania stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
  • projektowania systemów ochrony i rekultywacji wód podziemnych i gruntów.

Zapewniamy kompleksową realizację wymienionych wyżej prac wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, opinii i decyzji urzędów.

Geologia inżynierska, geotechnika

Projektujemy i wykonujemy prace terenowe, laboratoryjne i kameralne dla planowanych inwestycji budownictwa lądowego oraz wodnego. Wyniki prac przedstawiane są w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej, sporządzanej dla realizacji inwestycji różnych typów: wszelkiego rodzaju obiektów przemysłowych, usługowych oraz budynków mieszkalnych; drogowych i kolejowych tras komunikacyjnych; rurociągów i ciągów wodno-kanalizacyjnych; składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; obiektów hydro-budowlanych.
Proponujemy usługi w zakresie:
  • opracowywania projektów, dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
  • wykonywania ekspertyz geotechnicznych,
  • nadzoru geotechnicznego i kontroli jakości robót ziemnych.